Zrušení opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví a náhrada škody

Publikoval Richard Gürlich 27.4.2020

Městský soud v Praze zrušil rozsudkem ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. 14 A 41/2020, čtyři mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví; tato opatření nahradila krizová opatření vlády vydaná na základě krizového zákona. Toto rozhodnutí otevírá dotčeným subjektům cestu k náhradě škody podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.


Soud zrušil ke dni 27. dubna 2020 tato čtyři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která upravovala mj. zákaz maloobchodního prodeje, prodeje služeb v provozovnách, zakazovala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a jejich provoz v rámci obchodních center a zakazovala volný pohyb osob):


•    č. j. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN ze dne 17. dubna 2020,
•    č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020,
•    č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN ze dne 26. března 2020,
•    č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN ze dne 23. března 2020.


Městský soud v Praze tímto svým pravomocným rozhodnutím otevřel osobám, kterým vznikla v důsledku shora uvedených mimořádných opatření škoda, cestu k její náhradě prostřednictvím zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná mimořádná opatření totiž byla vydána v rozporu se zákonem, jedná se tedy o nesprávný úřední postup. Osoba, které vznikla škoda, musí prokázat, že tomu tak bylo kvůli jednomu ze zrušených opatření.


Pakliže bude náhradu škody požadovat, musí se nejdříve obrátit na příslušný úřad, v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví. Pokud úřad škodu plně neuhradí do 6 měsíců od podání žádosti, má dotčený subjekt právo obrátit se na soud. Nárok na náhradu škodu se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.


Vznikla-li dotčeným subjektům škoda v důsledku krizových opatření vlády vydaných na základě krizového zákona, postupuje se dle ustanovení § 36 krizového zákona. Lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody činí 6 měsíců od doby, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejdéle však do 5 let od vzniku škody. Nárok je třeba uplatnit u příslušného orgánu krizového řízení. Vznik škody, příčinnou souvislost s krizovými opatřeními a výši škody prokazuje vždy osoba, která se domáhá její náhrady.


 


Náš tým je připravený se Vám plně věnovat a pomoci Vám.


JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.


+420 604 233 118              office@akegv.cz27.4.2020

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Richard Gürlich

Richard Gürlich
Počet článků
2

Chcete psát vlastní blog?

Přidejte se
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.