Lidé a projekty

PhDr. Dana Maria Staňková Ph.D., MSc, MBA - obchodní ředitelka společnosti BVV, a.s.

Publikoval Kamil Komenda6.11.2016

Úspěšná manažerka, krásná a inteligentní žena s přehledem a vizí. Je absolventkou Nottingham Trent University. Působila ve společnostech B.I.B.S., a.s., Ness Technologies, ŠKODA AUTO a.s.. V současné době působí na pozici obchodní ředitelky ve společnosti BVV, a.s.

PhDr. Dana Maria Staňková Ph.D., MSc, MBA - obchodní ředitelka společnosti  BVV, a.s. 4 fotografie ve fotogalerii

Úspěšná manažerka, krásná a inteligentní žena s přehledem a vizí. Je absolventkou Nottingham Trent University. Působila ve společnostech B.I.B.S., a.s., Ness Technologies, ŠKODA AUTO a.s.. V současné době působí na pozici obchodní ředitelky ve společnosti BVV, a.s.

Ve svém profesionálním životě jste prošla několika profesemi. Jednou z takových byla pozice lektorky v programu MBA na Nottingham Trent University. Co vám dala tato zkušenost do praxe?

Na roky, které jsem strávila touto víkendovou MBA výukou v Čechách, tak i na Slovensku, nikdy nezapomenu. Bylo to nádherné období, kdy mi byla dána možnost setkávat se pravidelně se skupinami úspěšných manažerů a majitelů firem, předávat jim znalosti z oblasti soft skills, ale zároveň se i sama obohacovat a rozvíjet jimi sdílenými zkušenostmi a profesními tipy. S mnohými jsem stále v kontaktu a vážím si našich přátelství a důvěry.

Za dobu působení Vám prošlo rukama několik manažerů. Můžete tedy porovnávat. Byl velký rozdíl mezi studenty na začátku Vašeho působení a na konci?

V průběhu šesti let jsem se při výuce setkala se stovkami manažerů. Počátkem mého působení, tj. roku 2008, byla ve struktuře posluchačů výrazněji zastoupena část vrcholového a vyššího managementu. Jak se však trh v oblasti MBA postupně saturoval (jeho boom byl již několik let před daným rokem) začali logicky převažovat posluchači ze středního managementu. S tím byla provázána i odlišnější věková skladba a rozdílnosti v přístupu k řešení různých pracovních situací, řízení a vedení lidí, vč. využívání nových IT nástrojů a platforem.

Jak Vy osobně řešíte svůj další osobní rozvoj?

Celoživotní vzdělávání je přirozenou součástí mého života. V rámci své pracovní pozice se vždy snažím získávat maximum možných informací z širokého portfolia zdrojů v dané oblasti, ať již z pohledu komplexity, či detailu. Současně při setkávání s mnohými lidmi z různých oborů je vždy skvělá možnost pro rozšíření znalostí a sdílení škály praktických doporučení. Snažím se mít vždy „oči otevřené“ a zároveň naslouchat… Nikdy nemůže být nic tak dobrého, aby to nemohlo být ještě lepší… Takto přistupuji jak ke svému rozvoji v osobní i profesní oblasti, tak k činnostem a řešení jednotlivých pracovních i mimopracovních záležitostí. Přirozenou součástí rozvoje jsou tedy pro mě nejen zdroje knižní, elektronické a internet jako takový, tak různé zajímavé kongresy, konference, přednášky, workshopy, atd. A tou třešinkou jsou pro mě již zmiňovaná osobní setkání s lidmi, kteří mě obohacuji nejen znalostně, tak i svojí lidskostí a moudrostí.

Další Vaše zkušenost na akademickém poli byla na pozici ředitelky Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO a.s., SOUs, odštěpný závod. Co bylo tím impulsem využít této nabídky?

Po změně v nejvyšším vedení společnosti NESS Technologies, kdy na pozici evropského prezidenta nastoupil místo jednoho našeho skvělé českého manažera představitel izraelského managementu a stanovil novou strategii pro slovenský trh, kde jsem jako obchodní ředitelka působila, rozhodla jsem se pro změnu a vstoupit do náročného výběrového řízení do společnosti ŠKODA AUTO. To, že jsem uspěla a měla možnost stát se součástí velké ŠKODA rodiny, bylo pro mě velkou ctí. Na dané pozici se však nejednalo jen o zkušenosti na akademickém poli, ale vzhledem k propojenosti na ostatní útvary, a to nejen v oblasti řízení lidských zdrojů, ale i výroby a logistiky v jednotlivých projektech, tak to bylo o daleko širším záběru. Navíc to bylo ohromná škola profesního života, jelikož vysoké nároky na kvalitu, prestiž a časy dodání jsou ve ŠKODOVCE kladeny nejen v rámci výroby vozů, ale skrz celou firmu a řízení na všech stupních.

Jaké výzvy na Vás čekali a co se Vám se podařilo?

Převzala jsem školu v době, kdy se startoval několikaletý velký projekt rekonstrukce a modernizace komplexu budov školy a dílen, která má přes 1.000 žáků. Bylo nutné tedy skloubit složité podmínky této akce s chodem a kvalitou výuky. Ostatních výzev bylo opravdu hodně a muselo, samozřejmě, dojít k jejich zdárnému dokončení. Takže jen ve zkratce: účast v rozsáhlém celostátním projektu POSPOLU (podpora spolupráce škol a firem); dva ročníky Azubi Car (stavba konceptu učňovského vozu snů a jeho prezentace, např. na GTI Treffen Wörtherseea vítězství, coby nejlepšího HR projektu roku 2015 udělené Cenou personalistů ČR, atd.), akreditace nového studijního oboru Mechatronik s jeho obsahovým sladěním na potřeby příslušných odborných útvarů ve ŠA; účast školy v mnohých projektech a aktivitách, které byly realizovány v minulém roce, který byl vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání; implementace změn v oblasti maturitních a závěrečných zkoušek; nastavení nového modelu spolupráce s odbornými útvary při přípravě jejich budoucích zaměstnanců; nový koncept zařazování žáků na jednotlivá odborná pracoviště ve firmě v obsahu činností a jejich rozvoje; nastavení nového modelu hodnocení žáků a absolventů před a při jejich převzetí do firmy v souladu s metodikou koncernu VW, a tak dále, a tak dále…Zároveň se v době mého působení uskutečnily pro naší školu, ale i ŠKODU, velké události, jako byla např. návštěva prezidentů České republiky a Německa a jejich diskuse s našimi žáky, návštěva Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, prezidenta Hospodářské komory ČR a jejich seznámení s činností naší školy, atd.

Jak vnímáte dnešní roli učňovského školství v návaznosti na propojenost s praxí?

Toto bylo hlavní téma nejen projektu POSPOLU, ale i mnohých národních a evropských konferencích, kterých jsem měla možnost se za škodováckou školu, coby best practice v této oblasti, aktivně účastnit a na jasných příkladech ukázat, jak je možné k tomuto tématu úspěšně přistoupit. Nejen v ČR, ale i ostatních zemích je to mnohdy zvláštní začarovaný kruh. Na jedné straně máme firmy, které říkají, že nemají dostatek kvalifikovaného personálu a absolventi, jež k nimi přicházejí, že nemají potřebné odborné a nadodborné kompetence. Na straně druhé jsou školy, které si stěžují, že firmy nechtějí akceptovat jejich žáky na odbornou praxi. Nepochopitelné. Díky výstupům z projektu POSPOLU došlo v posledních měsících k některým poměrně významným legislativním změnám, jež vytváří velmi dobré podmínky pro propojování firem a škol. Ať již možnosti využít odborníka z praxe na poloviční úvazek do teoretické výuky nebo daňových odpočtů (např. na podporu pořízení majetku zaměstnavatele pro účely odborného vzdělávání, na podporu výdajů vynaložených na žáka) či celkové metodické podpory (vč. konkrétních kroků a dílčích smluv) pro navázání spolupráce mezi firmou a školou. Podmínky jsou vytvořeny, nyní již je nutné přestat si jen stěžovat, ale začít konat… Bude to skvělý model win-win spolupráce.

Celoživotní vzdělávání je přirozenou součástí mého života.

Z akademické půdy jste přešla na pole tvrdého byznys na pozici obchodní ředitelky společnosti BVV, a.s.. Co Vás přimělo udělat tuto změnu?

Když jsem na podzim loňského roku byla oslovena s nabídkou pracovní pozice na BVV, byla jsem v té době součástí top firmy ŠKODA AUTO a nebyl důvod aktivně vyhledávat změnu zaměstnavatele. Avšak nabídka mě velmi zaujala…Pro mé finální rozhodnutí byly rozhodující mnohé faktory, zejména vynikající a silné jméno firmy, její tradice a celkově obsah činnosti na pozici obchodní ředitelky všech veletržních projektů, mimoveletržních projektů (kongresů, konferencí, firemních eventů, atd.) a veletržních služeb. Nádherná výzva a možnost profesní realizace. A taktéž… možnost vrátit se do Brna, které mám, a lidi v něm, velmi ráda.

Jaké výzvy na Vás čekaly?

Musela jsem se velice rychle zorientovat v tak složitém organismu, jakým po obchodní stránce veletrhy jsou, se všemi specifiky jednotlivých oborů a klíčových hráčů. Velkou výzvou jsou pro mne obnovená jednání o konsolidaci či restartu některých projektů, jako například Autosalonu. Současně byly zahájeny, či rozvíjeny již započaté práce na koncepcích nových projektů a jejich komunikace směrem k hlavním vystavovatelům z nejrůznějších oborů. V tomto roce se uskuteční na BVV 41 veletržních a výstavních akcí (jen pro zajímavost: letošní Mezinárodní strojírenský veletrh bude největší od roku 2009), dalších 40 mimoveletržních a 250 menších akcí, například pro firmy.

Jakým směrem se budou ubírat veletrhy a výstavy?

Síla veletrhů a výstav, i v dnešním světě IT technologií a vymožeností, má své nezastupitelné místo. Osobní setkávání, přímou interakci se zákazníky a obchodními partnery, jedinečný feedback k vystavovaným produktům a řešením, s nímž mohou dále pracovat v rámci jejich vývoje, rozsah a koncentraci zákazníků – to Vám žádný jiný nástroj z marketingového mixu neposkytne. Má zároveň unikátní vlastnosti, při nichž dokáže zapojit všechny smysly. Doba velkých B2C akcí (až na některé výjimky) je v nenávratnu… Trendem jsou B2B, případně kombinace B2B a B2C akce a specializace veletrhů na „kvalitního“ návštěvníka. Vystavovatelé nepotřebují 10 návštěvníků, kteří si jen přijdou pro leták a dále s ním nepracují, ale toho jednoho správného, se kterým mohou udělat byznys. To klade čím dál tím vyšší nároky na veletržní správy a jejich zlepšování služeb před a po vlastním veletrhu, zacílení reklamy na správné cílové skupiny, možnost domlouvání si schůzek již po registraci návštěvníka apod. Dále pak správné využití internetu a sociálních sítí pro lepší fungování veletrhu.

Jaké novinky připravujete?

Novinky je možné rozdělit do několika oblastí. Jednak změny v technickém zajištění akcí tak, abychom uspokojili nároky na kvalitu a pohodlí našich vystavovatelů a návštěvníků, ať již v podobě internetových aplikací, online průvodce návštěvníka apod. Dále pak nové akce, a to některé specializované B2B projekty, které jsou již v našem portfoliu, ale chceme je dále významně rozvíjet (např. Stainless, TheatreTech), ale i „staronové“, kdy věříme, že např. automobilový průmysl by u nás opět našel svoji jedinečnou a silnou platformu v podobě obnoveného Autosalonu a současně Autotecu, kde by svoje prezentace kromě osobních vozů měly také autobusy, nákladní auta a garážová technika. O jeho uspořádání bude rozhodnuto v tomto měsíci spolu s SDA a AutoSAP. Brněnské výstaviště skýtá unikátní prostory pro firemní eventy, setkání zaměstnanců, dealerů, managementů firem v českém, česko-slovenském i středoevropském měřítku. Jsme připraveni rozšířit naši nabídku právě tímto směrem. Uvítali bychom rádi i evropské kongresy, ale tomu, bohužel, brání relativně omezené letecké spojení Brna a celková dostupnost Brna ze vzdálenějších evropských měst.

Nesmíme zapomenout, že jste členkou spolku SAMBA a pravidelně se účastníte jejich společenských akcí. Co Vám přináší účast na těchto akcích?

Akce SAMBA jsou skvělou platformou, kde se mohou v neformálním prostředí setkávat zajímaví lidé z různých oblastí. V synergii s tímto jsou velice pečlivě vybírána témata (a hvězdní řečníci) v rámci jednotlivých přednášek, které jsou pro mě vždy obohacující, inspirující a mnohdy mě donutily se zamyslet a některé věci přehodnotit. SAMBA je pro mě takovou velkou spřízněnou rodinou, do které se vždy těším a užívám si přítomnost ostatních členů a přílivu informací. V neposlední řadě se pro mě stala i přirozenou formou pro navazování business kontaktů a přátelství. Je úžasné, jak se pořadatelům této akce vždy podaří zajistit velice příjemnou atmosféru, za což Jirkovi Slezákovi a Davidu Kaprálovi patří můj velký dík.

Jste velmi vytížená osobnost. Jak kloubíte pracovní život s tím rodinným?

V této mé životní etapě to již pro mě není vůbec komplikované. Starší dcera žije třetím rokem v Itálii, mladší dcera studuje dvě vysoké školy a během pracovních dnů je na fakultě v Českých Budějovicích. Vzhledem k tomu, že mě tedy podvečer při návratu z práce čekají doma jen mé kočky Sphynx a v teráriu Agamák, tak nemám až tak co řešit :). O to více si užívám společných rodinných víkendů, ať již s moji dcerou/ami, či rodinou v jižních Čechách. Čas je tedy zde hodnocen nikoliv z hlediska kvantity, ale kvality…

V současné době každý hledá způsoby, jak relaxovat, jak si odpočinout a nabrat energii do dalších pracovních úkolů. Jak vy relaxujete a nabíráte energii?

Energie je zdrojem, který pochází z mého životního nastavení a přístupu…A ten je naprosto jednoduchý… Prvním slovem je vášeň. Vášeň pro život a vše co je mi v něm dáno možností realizovat, ať již v pracovní, či osobní oblasti. Do všeho, co dělám, vkládám maximum své energie, nasazení, srdce a vášně v něm. Práce je pro mě koníčkem, naplněním a v kontaktu se svými kolegy a našimi klienty se většinou vždy pozitivně nabíjím… Druhým slovem je vděk. Je nezbytné se v rámci dne vždy alespoň na chvilku zastavit, uvědomit si sílu přítomného okamžiku a prožít si vděk za vše, čeho se nám dostává… a mohou to být i „nepodstatné“ maličkosti a umět se z nich radovat. Nesmíme zapomínat i na tak podstatné „samozřejmosti“, jako je náš život a zdraví. Třetím slovem je rodina. Čas, který mohu trávit se svými dospělými dcerami, kdy již mají svůj vlastní život, je pro mě tím nejcennějším darem. Výborným relaxem a zdrojem energie je však také pro mě fitness, tanec a příroda.

Sdělte našim čtenářům, jaká je Vaše cesta k úspěchu?

Je možné ji shrnout v mém nejoblíbenějším citátu od Pelého: „Úspěch není náhoda. Je to tvrdá práce, vytrvalost, oběť a ze všeho nejvíc láska. Láska k tomu, co děláte, nebo se učíte dělat.“

Děkujeme za rozhovor.

Text: Redakce

Foto: Tino Kratochvíl

 

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia