#Startupy

9 z 10 dětí se ve škole setkává se šikanou. Aplikace YoungLink to chce změnit.

Eva Sovová4.6.2024

Necelý rok od začátku vývoje aplikace YoungLink pomáhá identifikovat rizikové chování ve školách průběžným mapováním atmosféry ve třídách. Výsledky pak předává nejen zaměstnancům školy, ale také rodičům. Jak to celé funguje a jaké jsou plány do budoucna nám představil founder startupu Dušan Brabec.

9 z 10 dětí se ve škole setkává se šikanou. Aplikace YoungLink to chce změnit.

Dušan Brabec, founder YoungLink

Prosím představte se, kdo za YoungLink stojí.
 
Za naší aplikací od začátku stojí tým lidí s doktorským vzděláním v oblastech psychologie, pedagogiky nebo sociometrie. V rámci naší univerzitní činnosti nám přišla velká škoda umět měřit to, co se ve třídách odehrává, a využívat to jen pro další akademickou práci. Proto jsme si řekli, že by bylo fajn postavit aplikaci, která zastane celý tým lidí a bude školám i rodičům pomáhat lépe porozumět tomu, co se ve školních třídách mezi dětmi odehrává. 
 
Jaký byl hlavní důvod pro založení YoungLink?
 
V ČR se podle statistik se šikanou setkává 9 z 10 dětí. Ve světě je pak více než třetina všech dětí obětí šikany. Školy, ale i rodiče pak často zachytí šikanu nebo jiné rizikové chování teprve tehdy, když se naplno projeví. A to už je pozdě.
 
Z pohledu technologií se pak často jako společnost soustředíme na to, jak co nejlépe a nejefektivněji předat dětem nové znalosti a dovednosti. A přitom dítě, které se ale ve škole necítí dobře (a to ani nemusí být šikanované nebo vyloučené), učení příliš nedá. 
No a ze všech těchto důvodů jsme se rozhodli postavit appku, která by uměla mapovat vztahovou dynamiku uvnitř školních tříd – tedy zjednodušeně: zjistit, jak se děti ve třídě mají a jak se vzájemně vnímají.
 
Jaké byly hlavní výzvy při založení YoungLink?
 
Největší výzvou je postavit řešení, které bude sloužit jak školám a dětem, tak i rodičům. Z výzkumů veřejného mínění totiž jasně vyplývá, že rodiče často převádí zodpovědnost za to, kdo ovlivňuje sociální prostředí, ve kterém dítě (ne)prospívá na školu. No a školy zase tvrdí, že děti už s různými sociálními návyky (často i těmi negativními) do školy přichází. Mezi oběma stranami zároveň také panuje nedůvěra, když si informace o chování dětí vyměňují. A právě to bychom chtěli s naší appkou změnit.
O PRODUKTU
Jaké problémy YoungLink řeší, a jak se liší od konkurence, pokud nějakou má?
 
YoungLink průběžně mapuje školní klima a předává informace o tom, co se ve třídě děje jak zaměstnancům školy, tak rodičům. Celá appka je koncipovaná tak, aby byla využívána v průběhu školního roku opakovaně a pomáhala tak zachytit bobtnající rizikové chování. Oproti tomu je spousta současných řešení využívána zejména tehdy, když už je „požár na střeše“ nebo když existuje důvodné podezření, že se ve třídě děje něco špatného. Tyto aplikace jsou schopny výstup předávat pouze proškoleným uživatelům – nejčastěji školním psychologům nebo metodikům prevence. Výstupy sociometrického měření tedy zůstávají pouze u hrstky uživatelů.
 
Jakým způsobem aplikace YoungLink funguje a jak se vyhodnocují výsledky?
 
V appce na každého z žáků čeká interaktivní scénář vztažený k jejich třídě. Při průchodu tímto scénářem žák appce sdělí svůj jedinečný pohled na třídu. Sesbírané pohledy dětí ve třídě následně zpracuje náš sociometrický algoritmus, který propočítá to, co by o sobě ve výsledku řekla konkrétní třída. Všechny unikátní odpovědi dětí se tedy spojí do jednoho souhrnného sociometrického modelu
a zpětně již není možné určit to, co jednotlivé děti o svých spolužácích napsali.
 
Jakým způsobem pomáhá rodičům dětí či učitelům?
 
Sociometrický model třídy, o kterém byla řeč výše, je vlastně taková mapa vztahů, ze které lze vyčíst, kdo se s kým ve třídě baví, mezi kým to skřípe a kdo je třeba na okraji kolektivu. Všímáme si i negativních vztahů, které kolektiv rozbíjí. A všechny tyto informace jsme schopni předat specifickým uživatelům. Školním psychologům a metodikům prevence dáváme ucelený pohled na celou třídu, třídním učitelům ukazujeme zejména dynamiku pozitivních vztahů ve třídě. Rodičům pak dáváme do ruky základní shrnutí toho, jak třída jako celek funguje a také možnost podívat se na to, jak je jeho dítě odolné vůči rizikovému chování.
 

Náhled výsledku v aplikaci YoungLink

 
Jaké technologie používáte pro provoz YoungLink?
 
YoungLink je stavěný jako cloudové SaaS řešení vybudované na technologiích Microsoftu. Cílem je poskytovat školám a rodičům službu, která je jednoduše dostupná přímo z webového prohlížeče
a obejde se bez jakékoliv instalace.
 
Jak dlouho zabral vývoj aplikace?
 
Teoreticko-metodologický základ appky (zejména sociometrická část) je opřený o dlouhodobý akademický výzkum (jak zahraniční, tak vlastní). Aplikace samotná je ve vývoji od léta 2023.
 
Kdo všechno se může zapojit do testování aplikace? Má využití i mimo školní prostředí?
 
Do testování se nám zapojují převážně školy. Ty totiž vybírají, ve kterých třídách chtějí primárně vyzkoušet, jak appka funguje a jaké poznatky o měřené třídě jim přinese. Nejčastěji na nasazení spolupracujeme s poradenským pracovištěm školy, vedením školy a třídními učiteli zapojených tříd. Škola je pak i naším kanálem směrem k rodičům.
Aplikace by šla uzpůsobit i pro měření jiných kolektivů (například pracovní týmy), kde by uměla měřit například efektivitu komunikace nebo podobu vztahů na pracovišti. Naším primárním cílem je ale pomáhat primárně školám a rodičům, kterým záleží na tom, v jakém sociálním prostředí se jejich dítě pohybuje.
 

Zadání nového šetření v aplikaci

BYZNYS
Na kolika školách je aplikace nasazena/testována?
 
V současné době se do testování aplikace zapojilo již 20 škol, které si změřily svoje třídy. Dalších zhruba 10-15 škol si appkou projde do konce běžícího školního roku.
 
Kdy bude aplikace spuštěna do ostrého provozu?   
 
Aktuálně zapracováváme zpětnou vazbu z pilotních testování na spolupracujících školách. Vše bychom měli stíhat tak, aby YoungLink mohl naplno pomáhat školám se začátkem nového školního roku.
 
Jaký je váš obchodní model?
 
Naše cenové nastavení zohledňuje velikost školy – nebo spíše počet žáků/studentů, kteří školu navštěvují. Na cílovou částku se pak poměrným způsobem skládá škola, rodiče a zřizovatel školy, což je buď město nebo kraj. Chceme, aby všechny zmiňované strany mohly appku (nebo její výstupy) používat pro svoje rozhodování a zároveň, aby se finančně podílely na jejím nasazení na konkrétní škole.
 
Na webu máte uvedené zajímavé partnery, jakým způsobem probíhá spolupráce?
 
YoungLink je stavěný tak, aby výsledky provedeného sociometrického měření byl schopný srozumitelně předat koncovému uživateli (ať už jde o rodiče nebo zaměstnance školy). Výsledky je ale také vhodné propojit s konkrétními metodikami nebo postupy, které by mohly konkrétní třídě pomoci. A právě tady přichází na řadu naši partneři. Ti totiž dodávají buď metodickou nebo fyzickou podporu (ať už ve formě prevence nebo intervence) přímo školám. S partnery se tedy vzájemně doplňujeme – my jim pomáháme měřit problematické kolektivy, kterým se snaží pomoci. A partneři pak jsou schopni zase pomáhat těm školám, u kterých my nějaké vážné problémy skrze YoungLink odhalíme.
 

Náhled úkolu v aplikaci YoungLink

 
 
Plánujete expanzi do zahraničí? Pokud ano, jaké jsou vaše cílové trhy?
 
Určitě ano. V první řadě chceme pomáhat českým školám. Na další roky ale plánujeme rozšířit naši působnost i do dalších zemí, a to zejména těch, které jsou nám blízké jak z kulturního hlediska, tak i z pohledu podobnosti školského systému.
 
Jaká je vaše nejvyšší meta?
 
YoungLink od začátku stavíme jako řešení, které bude umět pomáhat všude tam, kde je institucionalizované školství. Aktuálně se zaměřujeme zejména na české školy. Víme ale, že i v Polsku nebo na Slovensku řeší úplně ty stejné problémy se školními kolektivy. A právě to pro nás bude další meta – pomáhat tisícům škol, a to i těm mimo Českou republiku.
 
Jaký je váš plán na získání nových uživatelů?
 
Z pohledu škol se snažíme o individuální oslovování škol napříč celou republikou, ale také o hromadnou komunikaci na školy skrze zřizovatele nebo různá odborná setkání například metodiků prevence nebo školních psychologů. Škola je pro nás partnerem, který nám následně pomáhá oslovit rodiče.
 
Jaké jsou vaše klíčové metriky a jak je sledujete?
 
Klíčovou metrikou je pro nás to, jak systematicky školy YoungLink využívají. Měříme to, zdali školy v průběhu školního roku opakují sociometrická měření uvnitř školních tříd a samozřejmě také to, zdali se školní klima napříč měřenými třídami zlepšuje.
 

Přehled konkrétního žáka v aplikaci YoungLink

 
 
Uvažujte o vstupu do nějakého podnikatelského akcelerátoru/inkubátoru?
 
Máme za sebou pětiměsíční cestu akcelerátorem ČSOB Start It, který nám v mnoha směrech velmi pomohl. Určitě by pro nás tedy bylo zajímavé stát se součástí dalších akcelerátorů či inkubátorů. Vždy je pro nás určující, jaká je konkrétní náplň akcelerace či inkubace, abychom byli schopni vyhodnotit, jestli odpovídá aktuální fázi a potřebám našeho startupu.
 
Hledáte investory nebo si chcete udržet plnou kontrolu nad firmou?
 
Investory aktivně hledáme a oslovujeme. Rádi bychom pomáhali co možná největšímu množství škol v co nejkratší době. A to se samozřejmě neobejde bez rozšiřování našeho týmu a strategických investicí do produktu, komunikace atd.
ÚSPĚCHY
Jaké jsou vaše největší úspěchy a neúspěchy a co jste se z nich naučili?
 
YoungLink bude na konci května slavit jeden rok od doby, kdy jsme začali přemýšlet nad tím, jak systematicky pomáhat rodičům a školám lépe porozumět tomu, co se děje uvnitř školních tříd. Z toho pohledu vnímám jako největší úspěch to, že za necelý rok jsme se od nápadu dostali k reálnému řešení, které už dnes vyzkoušelo více než 20 škol, přičemž další si ho do konce školního roku ještě osahají.
A z pohledu neúspěchu nevím. Co ale vnímáme, je velký tlak na to, abychom co nejdříve dodali kvalitní řešení, které pomůže školám i rodičům včas podchytit rizikové chování, ke kterému může uvnitř školních tříd docházet. Je potřeba zdůraznit, že stavíme službu, která má zásadním způsobem pomoci pozitivně ovlivnit to, jak jako společnost přistupujeme k tomu, co se ve školách mezi dětmi odehrává.
 
Jaké rady byste dali ostatním, kteří chtějí založit vlastní startup?
 
Začít u ověření životaschopnosti nápadu, na kterém je celý startup postaven. Řekl bych, že není nic horšího (z pohledu promarněného času a prostředků) než stavět produkt, který nikdo nepotřebuje nebo nechce.
 
Dostali jste se mezi finalisty Creative Business Cup 2024, co to pro vás znamená?
 
V první řadě to pro nás bylo potvrzení toho, že děláme smysluplný projekt, který umí zaujmout i publikum mimo školské prostředí. Umístění na třetím místě pro nás znamenalo, že odborná porota souzní nejenom s tím, co tvoříme, ale že i náš přístup k tomu, jak budeme školy a rodiče oslovovat nebo to, jak uvažujeme o rozvoji naší appky je na dobré cestě.
 
Máte za sebou ještě nějaký úspěch, který jsem nezmínila? 
 
Za největší úspěch považujeme zájem ze strany škol. Na začátku kalendářního roku jsme to byli my, kdo školy oslovoval a žádal je o zapojení se do našich pilotů. Dnes jsme v situaci, kdy se školy nebo školská poradenská pracoviště obrací na nás – a to je pro nás ta největší odměna a motivace.

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.