#Lidé a projekty

Oldřich Hájek - Majitel, děkan a předseda Akademické rady Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií

Kamil Komenda18.3.2019

Oldřich Hájek - Majitel, děkan a předseda Akademické rady Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií 9 fotografií ve fotogalerii

DOC. RNDR. PHDR. OLDŘICH HÁJEK, PH.D., MBA

 Oldřich Hájek v letech 1999 – 2004 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, studijní program zaměřený do oblasti Geografie, ve specializaci na sociální a regionální rozvoj. První profesní zkušenosti (2002 – 2004) získal jako ekonomický redaktor pro Českou informační agenturu, kdy zájmovou oblastí bylo reportování hospodářských výsledků významných průmyslových podniků Moravskoslezska. V tomto období (2003 – 2005) se začal věnovat problematice strategického plánování v regionálním rozvoji.

V roce 2004 nastoupil do pozice asistenta na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FaME UTB). V letech 2007 - 2010 působil na pozici vedoucího Oddělení koncepcí a analýz Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje, kde byl odpovědný za komplexní strategické plánování Zlínského kraje.

Od roku 2010 se zcela vrátil do akademického prostředí, kdy zastával pozici ředitele Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na FaME UTB. Pod jeho vedením nastal dynamický rozvoj Ústavu Fakulty. S týmem spolupracovníků realizoval řadu odborných projektů a Ústav také získal významné vědecké projekty typu GAČR či TAČR.

V roce 2015 byl zvolen děkanem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2016 založil společnost Akademie managementu a ekonomiky, která se v roce 2017 transformovala na Fakultu veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Mezi léty 2016 a 2018 působil na Úřadu vlády České republiky, kdy se věnoval problematice evropské integrace. Od roku 2017 rovněž působí na vysoké škole NEWTON College, kde řídí realizaci projektu TAČR a je odpovědný za další celouniverzitní vědecké aktivity.

Během let rozšířil svou kvalifikaci o rigorózní studium na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (RNDr., 2007) a dále tamtéž o doktorské studium Environmentální geografie (Ph.D., 2008). V roce 2013 se habilitoval (doc.) na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze v programu Hospodářská politika a správa, oboru Regionální a sociální rozvoj. Vzdělání si dále doplnil rigorózním studiem na Fakultě sociálních věd Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (PhDr., 2015) a manažerským programem na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni (MBA, 2017).

Je autor či spoluautor více než 150ti vědeckých statí, pod jeho vedením bylo úspěšně realizováno více než 40 projektů různého zaměření. Během svého profesního života získal bohaté kontakty v celém středoevropském prostoru, hovoří anglicky, německy, polsky a čínsky. Ve volném čase aktivně včelaří a věnuje se problematice digitálních kryptoměn.

Většinu svého profesního života se věnujete akademické půdě. Čím vás akademická půda tolik přitahuje?

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl poznat celou řadu tuzemských i zahraničních univerzit. Což je obrovská výhoda, než působení na jen jednom akademickém pracovišti. Prakticky každý ze svých akademických titulů jsem absolvoval na jiné univerzitě. Bylo to dosti náročné, ale naopak velmi inspirující. Vždy mě fascinovalo, jak která fakulta, či univerzita přistupuje k získávání a realizaci projektů, jak má nastavené akademické procesy, či jakým vědeckým oblastem se věnuje. Takže obecně se dá říci, že mě přitahuje vše nové, tvůrčí a jsem velmi rád, že jsem mohl během své akademické praxe získat zkušenosti na celé řadě vysokých škol.

V roce 2015 jste byl zvolen děkanem fakulty na veřejné vysoké škole. Nicméně krátce poté jste odešel a vstoupil do soukromého sektoru. Založil jste společnost Akademie managementu a ekonomiky.  Co bylo tím impulsem si založit vlastní vysokou školu?

Asi bych řekl… prozření. Do funkce děkana fakulty jsem šel pln elánu, nápadů a nových témat. Bohužel, v rámci tradiční univerzity je implementace inovativních myšlenek velmi složitá a pomalá. Rozhodnutí bylo tedy okamžité, a ač to byl v daném čase krok do nejistoty, nyní jsem si jist, že to bylo rozhodnutí správné. Ta možnost posouvat věci správným směrem a realizovat své vize a projekty, je prostě ohromující. 

Soukromý sektor je o nabídce a poptávce. Jaká tedy byla vaše nabídka?

Od samého začátku jsem chtěl budovat takovou vysokou školu, která by byla profesně orientovaná s prakticky uplatnitelnými studijními programy. Takže i terciární studium – bakalářského a magisterského stupně – se orientuje pouze na několik studijních programů, abychom mohli studentům nabídnout špičkové studium, které využijí v praxi.

Za zmínku jistě stojí bakalářský a i magisterský studijní program Správa v oblasti realit, makléř a obchodník s realitami. Jedná se o velmi prakticky zaměřený studijní program, kombinující ekonomické, právní a manažerské znalosti a dovednosti.

Mým srdečným programem, také v bakalářském a magisterském stupni, je studijní program Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny. Včely jsou mým velkým koníčkem a jsem rád, že garantem tohoto programu je pan doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., světová špička v oblasti biologie a nemocí blanokřídlého hmyzu. Studenti tohoto programu velmi oceňují jak předmětovou skladbu, tak erudici přednášejících.

Krom vysokoškolského studia také nabízíme profesní a rekvalifikační studium, kde bych akcentoval zejména studijní program Oceňování nemovitostí. Tento program je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí působit jak na realitním trhu, tak se věnovat odhadům a oceňování nemovitostí, či se stát znalci v tomto oboru.

A samozřejmě nelze opominout profesní a manažerské studium. Zde nabízíme v distanční formě programy Master of Business Administration, tedy MBA, či nově Masters of Laws – LL.M. a další programy tohoto zaměření. 

Pochopitelně, nejedná se o konečnou nabídku možností studia na naší Fakultě. Velmi citlivě vnímáme změny potřeb na vzdělávacím trhu a budeme flexibilně rozšiřovat naši programovou nabídku.

V dnešní době, kdy se plošně ruší soukromé školy, se vám podařilo zřídit soukromou vysokou školu? Jak náročná to byla procedura?

Před několika lety byla schválena tzv. „velká novela zákona o vysokých školách“, která zrušila kritizovanou Akreditační komisi, a vznikl nový Národní akreditační úřad. Očekávání, vkládaná do této novely, zejména v podobě vyšší transparentnosti akreditačních řízení, se bohužel nenaplnila. Zcela chybí naprosto objektivní kritéria, na základě kterých by byla udělena, či neudělena studijní akreditace. Akreditační spisy jsou předkládány skupinám hodnotitelů, kteří je hodnotí tak klasicky… po česku. Opět tedy hrají hlavní roli neformální procesy a prostředí je, dle mého názoru, ještě méně transparentní, než v dobách minulých. 

V takovýchto podmínkách je etablování nového subjektu, který nezískává ani korunu z veřejných zdrojů a hospodaří jen s vlastními prostředky, extrémně náročné. A to jak procesně, tak personálně, finančně a v neposlední řadě časově. O to více mě těší, že se podařilo dobrou myšlenku dotáhnout do konce a Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti se má čile k světu.

V roce 2017 se Akademie managementu a ekonomiky transformovala na Fakultu veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Proč jste se spojil s Vysokou školou Jagiellońskou?

Od samého začátku bylo mým cílem budovat vysokou školu s mezinárodním rozměrem. Proto byla tedy logická orientace na zahraničního partnera, který disponuje řádnými akreditacemi. Jsem velmi rád, že jsem měl to štěstí a velmi dobře jsem se znal s panem profesorem Gorskim, který je zakladatelem Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Volba byla tedy jasná.

V tomto roce také Koperníkův Toruň přichystal předání Jagiellońské ceny panu prezidentu Václavu Klausovi. Kromě laudatia od profesora Górskiho z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni promluvili rovněž kujavsko-pomořský maršálek, vojvoda z Bydhošti, primátor Toruně a náměstkyně ministra školství. Před ceremoniálem zazněla dokonce i zdravice prezidenta Andrzeje Dudy, kterou zde přijel osobně odprezentovat šéf jeho poradců. 

Jagiellońskou cenu, tedy Nagrodu Jagiellońskou, uděluje Vysoká škola Jagiellońská v Toruni významným osobnostem mezinárodního formátu, kteří přispěli k rozvoji česko – polských vztahů na poli vzdělanosti. Bylo pro mě velkou ctí se tohoto nádherného akademického obřadu zúčastnit.

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni je dynamická a naprosto progresivní instituce, která mě neustále umí překvapit. Například jako jediná neveřejná vysoká škola v Polsku získala od Čínské vlády prestižní status Konfuciova institutu. V rámci tohoto institutu je realizována tzv. „Confucius Class“, která se zaměřuje na výuku čínštiny a realizuje další aktivity a projekty. Vysoká škola Jagiellońská také pravidelně pořádá mezinárodní konferenci „New Silk Road“, která představuje jednu z hlavních čínských strategií současnosti směrem k Evropě a je mi ctí, že můžeme být součástí těchto aktivit. 

Jaké byly vaše kritéria pro výběr partnerské vysoké školy?

Hlavním kritériem byla kvalita, kvalita zahraničního partnera. Vysoká škola Jagiellońská má bakalářské i magisterské akreditace na dobu neurčitou. Tím vysíláme jasný signál našim studentům, že mají jistotu ve studiu a mohou získat úplné vysokoškolské vzdělání, zakončené magisterským titulem.

Dalším klíčovým faktorem byly ambice partnera na mezinárodním poli, kdy v současné době připravujeme několik mezinárodních projektů, kde jsou v konsorciu partneři z řady zemí. Mezinárodní vazby a kontakty jsou nesmírně inspirující. 

A pak samozřejmě také, jak jsem psal výše, interní kvalita Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, která získala v roce 2018 nejvyšší polské ocenění a je nejlepší neveřejnou vysokou školou v Polsku. Tato skutečnost je pro nás obrovskou inspirací a motivací k implementaci zahraničních zkušeností do tuzemských podmínek.

Vysokou školu jste založil na netradičním místě, v Uherském Hradišti. Čím vás Uherské Hradiště zaujalo?

Uherské Hradiště je nádherné historické město v srdci Slovácka. Po revitalizaci objektů v bývalých kasárnách zde vznikla naprosto unikátní infrastruktura pro zasídlení vzdělávacích institucí, kdy můžeme využívat, krom přednáškových prostor také ubytovacích kapacit na kolejích a menzy. S takovou infrastrukturou „v zádech“ je možné uvažovat o rozvinutí naší vysoké školy až do středních parametrů, tedy někde k tisícovce studentů (aktuálně studuje na Fakultě cca 250 studentů ve všech studijních programech). Klíčová je pro nás také podpora města Uherské Hradiště, které je nakloněné novým a inovativním myšlenkám a podporuje projekty tohoto typu. Také bych vyzdvihl velmi dobrou dopravní dostupnost Uherského Hradiště do Prahy, kdy kvalitní vlakové spojení obslouží tato města do 3 hodin. To je významný faktor, který naši studijní nabídku dělá dostupnou pro studenty z širokého okolí. 

Na našem trhu je mnoho vysokých škol, jak státních, tak i soukromých. Jaké jsou vaše přidané hodnoty? Čím se odlišujete?

Máte pravdu, že na malém, tuzemském trhu působí neskutečné množství vysokých škol. Jen veřejné vysoké školy nabízí takové studijní kapacity, že pojmou celý maturitní ročník. Při realizaci studijních programů naprosto nehledí na finanční kritéria, díky bohatým státním dotacím. Realizují ekonomicky nesmyslné studijní programy, po jejichž studiu absolventi jen obtížně hledají své uplatnění.

Proto se od začátku profilujeme jako profesně orientovaná vysoká škola s prakticky uplatnitelnými studijními programy. Naši studenti od samého začátku vědí, jak jim studia pomohou v budoucí praxi a jak se budou ekonomicky realizovat.

Naší silnou stránkou je ovšem individuální přístup ke studentům s respektováním jejich specifických studijních potřeb.

Nabízíte bakalářské, magisterské i MBA studium. Na jaké studijní programy se zaměřujete?

Master of Business Administration, neboli MBA patří mezi profesní a manažerské studijní programy. Dále také nabízíme programy Master of Laws – LL.M., Master of Public Administration – MPA a také Master of Science – MSc. Tyto programy realizujeme jako vysoká škole ve spolupráci s Vysokou školou Jagiellońskou v Toruni. Jedná se o formu celoživotního vzdělávání v akreditovaném zahraničním studijním programu Správa a ekonomika.

Tato studia jsou studenty velmi vyhledávána, pro jejich praktickou orientaci. Zaměřujeme se zejména na takové oborové a studijní specializace, kde můžeme využít odborníků z praxe a jejich zkušenosti implementovat do studijního kurikula.

Naše studijní nabídka je v tomto naprosto unikátní a výrazně se odlišujeme od tradičních institucí, nabízející tyto formy studia. Studenti si zcela individualizují studijní plán, koncepce nabízí distanční – online formu studia se standardní dobou studia jeden semestr. Naším cílem je také studium učinit dostupnější, kdy máme velmi příznivě nastavenou cenovou politiku za studium v těchto programech.

Jaké další studijní programy připravujete?

Připravujeme řadu novinek a studijních programů. Ale jednu musím zdůraznit. Nyní se jak Fakulta, tak Vysoká škola Jagiellońská připravujeme na akreditaci doktorského studijního programu Ph.D. v oboru Administration and Economics. Příprava tohoto studijního programu je nesmírně náročná, ale pevně věřím, že se podaří uvedená akreditační práva získat a budeme moci Ph.D. program zařadit do naší studijní nabídky.

Jakou formu studií nabízíte budoucím studentům?

Nabízíme několik forem a typů studia. Od klasické prezenční výuky, tak studium v kombinované formě, či v distanční – online formě. Samozřejmě se formy studií liší mezi jednotlivými studijními programy a jde o volbu studenta, jakou formu studia preferuje. 

Již několik let se stále hovoří o digitalizaci, o propojení moderních technologií do procesu výuky. Jak vám se podařilo pomyslnou digitalizaci implementovat do procesu výuky?

Velmi často cestuji do zahraničí a mám tedy možnost komparovat vývoj forem výuky v tuzemsku i v zahraničí. Bohužel, v našem prostředí stále přetrvávají hlavně tradiční formy výuky, kdy se jich stávající vzdělávací instituce až rigidně drží.

Část studijních programů proto od samého začátku nabízíme v distanční – online formě. K tomuto jsme vyvinuli vlastní a zcela unikátní Studijní systém. V jeho rámci si student volí předmětovou skladbu, tempo studia, komunikuje s tutory, řeší předepsané úlohy a úkoly, získává zpětnou vazbu, či má v tomto Studijním systému dostupné veškeré studijní opory.

Jedná se tedy o moderní a interaktivní formu výuky, které má dle mého názoru obrovskou budoucnost. Inovování studijního prostředí online forem studia je pro nás neustálou výzvou. Reakce a zpětné vazby studentů jsou velmi pozitivní, což nás obrovsky motivuje k dalšímu rozvoji. 

Zřídit si v dnešní době soukromou vysokou školu je úspěch. Mít spokojené studenty je úspěch. Jaká je tedy vaše cesta k úspěchu? 

Unikátní recept asi neexistuje, cesta k úspěchu je vždy ovlivněna řadou interních a externích faktorů. Ale obecně, asi jako pomyslná tečka na závěr – nikdy se nevzdat a intenzivně pracovat a hlavně, dotahovat projekty do konce. A zejména… vždy od samého začátku myslet na to, proč projekty realizovat, kdo je bude využívat. Tedy se orientovat na budoucí cílovou skupinu tak, aby byla maximálně spokojená.

Pak mohou být studenti s koncepcí našich studijních programů spokojení a to je náš největší úspěch!

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.