#Právo

Záchranná brzda při průšvihu II.

Richard Gürlich 24.10.2017

Záchranná brzda při průšvihu II. 1 fotografie ve fotogalerii

V prvním díle našeho seriálu "Záchranná brzda při průšvihu" jsme si představili zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, jeho loňskou novelu a také jsme nastínili, jaké možnosti má právnická osoba, aby se trestní odpovědnosti zprostila. Dnes se více zaměříme na problematiku Criminal Compliance programů, jaké jsou jejich základní náležitosti a tipy pro obchodní společnosti a jiné právnické osoby.

Pro začátek stojí za zopakování, co to vlastně Criminal Compliance program (CCP) je. Můžeme jej definovat jako ucelený systém vnitřních opatření a postupů pro prevenci, rozpoznávání a řešení případných trestněprávních jednání, který je při správném nastavení a zpracování efektivní nástroj pro eliminaci trestných činů přičitatelných právnické osobě. Je důležité, aby tyto programy byly vždy uzpůsobeny dané společnosti a jejím potřebám a byly součástí firemní kultury. Proto se doporučuje svěřit jejich tvorbu odborníkům, kteří připraví program na míru dané společnosti. Nezbytná je i důsledná komunikace, školení zaměstnanců a správné nastavení vnitřních procesů tak, aby byly schopné vyhledávat případná rizika či přímo páchání samotné trestné činnosti a na toto včas reagovaly spoluprací s orgány činnými v trestním řízení.

Zákon nijak nedefinuje přesnou podobu CCP a jejich parametry, je zde velká míra uvážení jednotlivých subjektů, jakou formou je chtějí pojmout, například jako interní směrnice jako jsou bezpečnostní předpisy, krizové nařízení, organizační řády a další tak, aby co nejlépe vyhovovaly zákonným požadavkům. Program by měl být dostatečně obsáhlý a pamatovat na všechna rizika a zároveň by měl být i srozumitelný, neboť se s ním budou seznamovat i zaměstnanci, kteří nejsou vždy zběhlí v právnickém jazyce.

Jak CCP funguje?

Pro správně fungující program ale nestačí pouze zadat právníkům vypracování interní směrnice, důležitá je jeho následná aplikace a jeho seznámení se všemi dotčenými subjekty – zaměstnanci, jednateli, akcionáři a dalšími vrcholovými orgány společnosti. Program by se měl stát součástí firemní kultury a je třeba dbát na jeho bezvýjimečném dodržování a to zejména ze strany vrcholového managementu, kde platí nulová tolerance odchýlení se od programu. Druhým základním požadavkem na CCP je jeho proporcionalita, tedy přiměřenost. Smyslem programu není omezení chodu společnosti nebo vytváření šikanózního pracovního prostředí, ale stanovení pravidel jakožto prevence proti páchání trestné činnosti, která by mohla být přičitatelná společnosti a tedy jí poškozovat.

Z hlediska procesu aplikace CCP zmíníme 3 zásadní pojmy: Prevence, Detekce, Reakce. Prevence spočívá ve vypracování příslušných programů, důsledným seznámení se všemi dotčenými osobami, ustanovením dohledu nad dodržováním nejlépe nezávislým orgánem a neposlední řadě monitoring, stálé zlepšování a průběžné „vychytávání much“. Je třeba mít na paměti, že několik let starý CCP může být neefektivní a také je třeba hlídat, jak program zapadne do firemní kultury a jak se s ním zaměstnanci a další osoby sžijí.

Druhým krokem je detekce, což může mít lehce negativní nádech, neboť se jedná jednoduše řečeno o oznamování zjištěné činnosti v rozporu v CCP a následnou ochranu oznamovatele. Součástí detekce je i interní vyšetřování dle stanovených pravidel.

Vyšetřování můžeme zařadit i pod třetí bod, tedy reakci. Kromě interních opatření, která zahrnují vyvození důsledků z protiprávné činnosti a doporučovanou revizi CCP, můžeme uplatnit i externí opatření, nejčastěji podání trestního oznámení na Policii ČR nebo opatření reparační povahy, zejména náhradu škody.

Rozdělení CCP

S ohledem na povahu a zaměření právnické osoby můžeme vyčlenit speciální druhy Compliance programů. Jedním z nejrozšířenějších je program zaměřující se na hospodářskou soutěž. Tento program se opírá o trestný čin porušení pravidel hospodářské soutěže a měl by tedy podrobně upravovat jejich projevy. Máme na mysli srovnávací reklamu, klamavou reklamu, klamavé označování zboží a služeb, parazitování na pověsti jiného podniku a pro zaměstnance je aktuální například vyzrazení obchodního tajemství. V těchto ohledech by měly být nastaveny jasné mantinely.

Hojně využívané CCP jsou i protikorupční předpisy, které jsou založeny zejména na darování a využívání benefitů společnosti. Zde se zaměřujeme například na vánoční a jiné benefity, které společnost poskytuje svým partnerům a klientům ve formě darů, poukázek, slevových kuponů, v minulém díle zmiňovaných firemních obědů a jiných požitků. Program by měl pamatovat na všechny tyto výhody a stanovit jejich maximální cenu, způsoby předání, maximální počet na osobu a další náležitosti.

Dalším zvláštním druhem CCP je program se zaměřením na ochranu osobních údajů a můžeme zmínit i programy, které se neopírají o trestnou činnost právnické osoby, ale upravují firemní pravidla. Mezi takové patří program zaměřující se na pracovněprávní předpisy, zaměstnanost a další.

Závěrem

Z výše uvedeného vyplývá, že Compliance programy přesahují meze trestního práva a zákona o trestní odpovědnost právnických osob a mohou zastřešovat soulad jednání společností i s jinými právními předpisy (zejména zákon na ochranu hospodářské soutěže, zákoník práce nebo zákon o ochraně osobních údajů) nebo s vnitřními předpisy společnosti. Určitě stojí za zváženou, když už se k tomuto kroku odhodláte, jestli je pro vaši společnost výhodnější postavit Compliance program pouze na základě zproštění se trestní odpovědnosti, nebo ho rozšířit i o další vnitřní pravidla, díky kterým se v budoucnu můžete vyhnout např. občanskoprávní žalobě pro nekalou soutěž, kterou na Vás podá konkurent. V tomto ohledu doporučujeme poradit se s odborníkem.

S novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se pro právnické osoby stalo zavedení Criminal Compliance programu takřka nutností a třeba říct, že v některých případech není až tak zničující samotný postih (v nejhorším případě zrušení právnické osoby) jako spíš ohrožení reputace a dobrého jména společnosti. Se správně zavedeným CCP se zlepší i komunikace uvnitř firmy a možnost jejího lepšího řízení. Současně se tak zavádí ochrana proti napadení, neboť jak všichni víme, součástí konkurenčního boje mezi podnikateli je také účelové podávání trestních oznámení a možná i spolupráce s insidery uvnitř firmy, kteří mohou úmyslně firmu poškozovat.

 

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.